INTEGRITETSPOLICY

Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening

Vi på Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening (”Folkets Hus Kulturhuset”, ”vi”) värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Folkets Hus Kulturhuset tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening, 763000-0798, Box 175, 461 24 Trollhättan, som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

I Folkets Hus Kulturhuset ingår även Hebe Restaurang Aktiebolag, 556500-1236.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor.

Kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna policy.

1. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Vad är en ”behandling” av en personuppgift?
Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

3. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster
När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen.

Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

Uppgifter från andra källor
Vi samlar in personuppgifter, t.ex. e-postadresser, som du har lämnat till bolag inom koncernen som du har en kundrelation med. Detta gör vi för att säkerställa att vi alltid har uppdaterade uppgifter till dig och för att kunna lämna erbjudanden om våra varor och tjänster.

Vi samlar även in dina uppgifter i de fall då din arbetsgivare har tecknat avtal med oss om till exempel evenemang eller nyhetsbrev och då har lämnat dina personuppgifter till oss, exempelvis för att kommunikation med anledning av avtalet ska ske med dig eller att tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare.

I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra leverantörer.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

• Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
• Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
• Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
• Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

5. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?
För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Folkets Hus Kulturhuset behandlar personuppgifter på följande grunder;

• Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt
• Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
• Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om tjänster eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt
• Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

7. Profilering
Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang och tjänster som vi tror du skulle vara intresserad av.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på gdpr@trollhattan.fh.se

8. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter med de bolag som ingår i vår koncern för kommunikation och lämnande av erbjudanden om våra egna, koncernbolagens och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan mottagande bolag även behandla dina uppgifter. Det bolag som mottar uppgifterna är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter det utför för dessa ändamål.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Folkets Hus Kulturhusets rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

9. Var behandlas dina uppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss på gdpr@trollhattan.fh.se

10. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag. För att få tillgång till dina registrerade personuppgifter krävs att du kan styrka din identitet via giltig legitimation.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

11. Särskilt om cookies
När du besöker våra hemsidor använder vi cookies.

12. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på gdpr@trollhattan.fh.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

13. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Folkets Hus Kulturhuset ekonomisk förening, 763000-0798, Box 175, 461 24 Trollhättan, Tel. 0520 – 42 25 00, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för vår och våra koncernbolags behandling av dina personuppgifter. Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: gdpr@trollhattan.fh.se

14. Ändringar i integritetsskyddspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.